Natječaj za odgajatelja/odgajateljicu

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

I.Svetomartinskog 1

Kotoriba, 25.08.2021.

KLASA:112-02/21-01/05

URBROJ:2109-98-21-1

NATJEČAJ

Za odgojitelja/odgojiteljicu 1 osoba, rad na određeno, pola radnog vremena

Uvjeti: – Kandidati moraju ispunjavati uvijete propisane Zakonom o  predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu priložiti:

– motivacijsko pismo

– kratak životopis

– domovnicu         

– dokaz o stručnoj spremi

– potvrdu o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci)

Priložena dokumentacija može biti  preslika.

      Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102.stavka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“121/17) dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. Zakona i hrvatskih braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„NN“ 121/17).

      Ovaj natječaj bit će objavljen 25. kolovoza 2021.godine,  istovremeno na oglasnim mjestima i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Kotoriba i Općine Kotoriba, kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje.

      Prijave na natječaj podnose se u  roku 8 dana od dana objave, na adresu Dječji vrtić Kotoriba, I.Svetomartinskog 1, s naznakom :

„Za natječaj odgojitelja-ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

 UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA