Natječaj za odgojitelja/odgojiteljicu

DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA

I.Svetomartinskog 1

KLASA:112-03/23-01/01

URBROJ:2109-98-23-1

Kotoriba, 01.02.2023.

NATJEČAJ

Za odgojitelja/odgojiteljicu 1 osoba, rad na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o  predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu priložiti:

                  – motivacijsko pismo

                  – kratak životopis

     – domovnicu          

– dokaz o stručnoj spremi

– potvrdu o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci)

Priložena dokumentacija može biti  preslika.

      Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102.stavka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“121/17) dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. Zakona i hrvatskih braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„NN“ 121/17).

      Ovaj natječaj bit će objavljen 01.02.2023. godine istovremeno na oglasnim mjestima i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Kotoriba i Općine Kotoriba, kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje.

      Prijave na natječaj podnose se u  roku 8 dana od dana objave, na adresu Dječji vrtić Kotoriba, I.Svetomartinskog 1, s naznakom:

„Za natječaj odgojitelja-ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

                                                                    UPRAVNO VIJEĆE

                                                                             DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA