Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kotoriba temeljem Odluke donesene na 8. sjednici održanoj 1.12.2023. te članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22) i članka 16. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kotoriba, donosi odluku o raspisivanju natječaja:

NATJEČAJ

Za odgojitelja/odgojiteljicu 1 osoba, rad na određeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:   Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o  predškolskom odgoju i obrazovanju.

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu priložiti:

  • motivacijsko pismo
  • kratak životopis
  • domovnicu     
  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrdu o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci)

Priložena dokumentacija može biti  preslika.

Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102.stavka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“121/17) dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. Zakona i hrvatskih braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„NN“ 121/17).

Ovaj natječaj bit će objavljen  4.12.2023. godine istovremeno na oglasnim mjestima i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Kotoriba, kao i na oglasnim mjestima i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje.

Prijave na natječaj podnose se u  roku osam dana od dana objave, na adresu Dječji vrtić Kotoriba, I.Svetomartinskog 1, s naznakom: „Za natječaj odgojitelja-ne otvarati“

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

  KLASA:  112-03/23-01/11

  URBROJ: 2109-98-23-1

                                                                                    UPRAVNO VIJEĆE

                                                                             DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA

Leave your comment