Natječaj za zapošljavanje zdravstvenog voditelja

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Kotoriba temeljem Odluke donesene na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj 11.5.2023., članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13,98/19, 57/22) i članka 16. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kotoriba, raspisuje dana 11.5.2023. godine

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE ZDRAVSTVENOG VODITELJA

– 1 izvršitelj – M/Ž, rad na određeno, puno radno vrijeme-zamjena za komplikacije u trudnoći, porodiljni i rodiljni dopust-do povratka odsutne djelatnice na svoje radno mjesto

UVJETI: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih radnika te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.)

Uz pisanu prijavu priložiti:

  • motivacijsko pismo
  • kratak životopis
  • domovnicu
  • dokaz o stručnoj spremi
  • potvrdu o nekažnjavanju( ne starije od 6 mjeseci)

Priložena dokumentacija može biti preslika.

Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima, a odnosi se na osobe iz čl. 102.stavka 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„Narodne novine“121/17) dužan/a je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. Zakona i hrvatskih braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(„NN“ 121/17).

Ovaj natječaj bit će objavljen 12.5.2023.godine istovremeno na oglasnim mjestima i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Kotoriba kao i na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave, na adresu Dječji vrtić Kotoriba, I.Svetomartinskog 1, s naznakom :„Za natječaj zdravstvenog voditelja-ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.

KLASA:112-03/23-01/03

URBROJ:2109-98-23-1

                                                                     UPRAVNO VIJEĆE

                                                                  DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA

Leave your comment